مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: Mostafa Shokoohi , Lida Jarrahi , احمد فیاض بخش, لیدا جراحی , مصطفی شکوهی
کلیدواژه ها :
: 7536
: 0
: 0
ایندکس شده در :
: 4861
: 28
: 0
ایندکس شده در :

چکيده: آموز ش های زيادی برای تشويق زنان به انجام خودآزمايی پستان با هدف تشخيص زودهنگام سرطان پستان انجام. هدف از اين پژوهش ، بررسی مطالعاتی است که اثربخشی مداخلات آموزشی در اصلاح رفتار زنان برای انجام.

برای به دست آوردن عناوين

و خلاصه مقالات حاوی نتايج مداخلات آموزشی مرتبط با انجام خودآزمايی پستان در زنان، مواردی که به تعيين اثربخشی

مداخلات آموزشی پرداخته بود ، انتخاب شد و در نهايت با بررسی متن کامل

قرار گرفت

ISI Web of Science مواد و روش ها: با جستجوی نظا ممند بانک اطلاعاتی مدلاين و19 مقاله منتخب، نتايج حاصل از آنها مورد تحليل.

يافت هها

و در مواردی نيز گرو ه های همسان و خانواده بيماران مبتلا به سرطان پستان تشکيل می دادند

گروه تحت آموزش مانند سن، نژاد، تحصيلات و شغل در اين پژوه ش ها مشاهده شد و در مواردی بستگان درجه اول بيماران

مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه مهم در معرض خطر تحت آموزش قرار گرفتند

: اکثر برنام ه های آموزشی به صورت مهارت آموزی طراحی شده و بيشتر آموزش دهندگان را کارکنان نظام سلامت. تنوع زيادی از نظر مشخصات.

نتيجه گيری

کشف و درمان زودرس سرطان پستان دارد

پزشکان، انجام می شود و توجه به محل مناسب برای آموزش شامل مراکز بهداشتی درمانی و محل کار از شرايط موفقيت است

: آموزش خود آزمايی پستان در حوزه های دانشی، نگرشی و رفتاری نقش اساسی در بالا رفتن تعداد موارد. آموزش بيشتر و مؤثرتری توسط پرستار و ديگر کادر پزشکی، در مقايسه با.

مقدمه

شده است

خودآزمايی پستان را مورد بررسی قرار داده اند

نویسندگان: احمد فیاض بخش, محبوبه پارسائیان , علی زارع, سیما رفیعی , مرضیه سلیمانی نژاد
کلیدواژه ها :
: 9805
: 40
: 0
ایندکس شده در :